Artikel 1 – Definities 

De volgende begrippen zijn in de SAVG Overeenkomst en SAVG Voorwaarden als volgt gedefinieerd: 

1.1 Aanvullende Bestelling: de aankoop van abonnementen, modules, add-ons en dergelijke nadat de SAVG Overeenkomst in werking is getreden;

1.2 Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een SAVG Overeenkomst sluit met SAVG of die ter zake met SAVG in onderhandeling is;

1.3 Afnemergegevens: alle gegevens die Afnemer invoert in de Web Applicatie of die namens Afnemer worden ingevoerd in de Web Applicatie;

1.4 AVG OK-Vignet: het AVG OK-Vignet welke onderdeel uitmaakt van de SAVG Dienst(en);

1.5 Overige Diensten: de door SAVG aan Afnemer verleende Overige Diensten in het kader van de SAVG Overeenkomst;

1.6 Componenten van Derden: een software(-component), verzameling van componenten, ontwikkeld door een derde en gebruikt door SAVG in haar software voor de Web Applicatie;

1.7 Diensten van Derden: een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaakt door een verbinding tussen de Web Applicatie en de website of applicatie van een derde;

1.8 Dochteronderneming: een dochteronderneming in de zin artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW’), of een andere rechtspersoon waarin SAVG of Afnemer een belang heeft van meer dan 50% van hetzij het aandelenkapitaal, hetzij stemrechten op een algemene vergadering bezit, of een ander overwegend belang heeft;

1.9 Documentatie: de (elektronische) documentatie van SAVG behorend bij de Web Applicatie;

1.10 Dekking Juridische Hulp: optionele aanvullende SAVG Dienst inhoudende een commercieel redelijke inspanningsverplichting voor SAVG om Afnemer te helpen bij het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens, inhoudende een betaling in natura door SAVG tegen een uurtarief van EUR 350 en tot een maximum per jaar van het in de SAVG Overeenkomst overeengekomen bedrag;

1.11 SAVG: Stichting AVG voor Verenigingen en Uitvoeringsorganisatie AVG-support.nl B.V. of één van haar Dochterondernemingen die optreedt als leverancier van diensten op grond van de SAVG Overeenkomst;

1.12 SAVG Overeenkomst: de tussen SAVG en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de SAVG Diensten, Overige Diensten en eventuele Aanvullende Bestellingen, inclusief deze SAVG Voorwaarden;

1.13 SAVG Dienst(en): de door SAVG te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de SAVG Overeenkomst;

1.14 SAVG Voorwaarden: deze SAVG Voorwaarden;

1.15 Gebruiker: Afnemer, Medewerker van Afnemer die gebruik maakt van de SAVG Dienst;

1.16 Log-In Gegevens: gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend bedoeld zijn voor de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;

1.17 Log-In Procedure: de door SAVG voorgeschreven procedure die Afnemer moet volgen om toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;

1.18 Medewerker: een werknemer van Afnemer of SAVG en/of een (rechts)persoon die bevoegd is om werkzaamheden te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer of SAVG;

1.19 Onvolkomenheid: alle tekortkomingen in de Web Applicatie die in belangrijke mate in de weg staan aan het functioneren daarvan, zoals omschreven in de Documentatie. Het ontbreken van bepaalde functionaliteit in een nieuwe versie van de Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;

1.20 Privacy beleid: het privacy beleid, dat separaat ter beschikking wordt gesteld op de Website van SAVG en dat van toepassing is op de verwerking door SAVG van persoonsgegevens van Afnemer en dat in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving;

1.21   Systeemeisen: de minimale eisen die door SAVG gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer om deugdelijk gebruik te kunnen maken van de SAVG Diensten;

1.23 Vertrouwelijke Informatie: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of SAVG, inclusief (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, (c) informatie die niet algemeen bekend is gemaakt door de partij op wie de informatie betrekking heeft en/of van wie de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend is;

1.24 Collectief: zijnde een vereniging in de zin van artikel 2:26 BW, een stichting in de zin van artikel 2:285 BW of een coöperatie in de zin van artikel 2:53 BW

1.25 Web Applicatie: de software zoals beschreven in de SAVG Overeenkomst, waartoe SAVG aan Afnemer toegang verleent via de SAVG Diensten voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de SAVG Overeenkomst, waaronder valt, maar niet uitsluitend, de portal op de Website, het AVG-OK vignet en voor Afnemer gehoste verwerkingsregisters en privacy policies ;

1.26 Website: de websites van SAVG; zijnde o.a. https://www.avg-support.nl/;

1.27 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze SAVG Voorwaarden zijn van toepassing op alle SAVG Overeenkomsten.

2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.

2.3 De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per e-mail.

2.5 Indien SAVG in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest SAVG niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

2.6 SAVG behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de SAVG Voorwaarden van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen. SAVG zal via de SAVG Web Applicatie, de Website of op een andere wijze redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde SAVG Voorwaarden in werking treden. SAVG kan de SAVG Diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. In geval Afnemer niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de SAVG Overeenkomst conform artikel 5.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging wordt Afnemer geacht de gewijzigde SAVG Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

2.7 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de SAVG Diensten zijn vrijblijvend en herroepelijk.

2.8 Afnemer kan een order of Aanvullende Bestelling plaatsen voor SAVG Diensten op de door SAVG aangegeven wijze. Iedere order of Aanvullende Bestelling is onderworpen aan acceptatie door SAVG. SAVG kan naar eigen inzicht een order of Aanvullende Bestelling accepteren of weigeren. De SAVG Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop SAVG aan Afnemer een bevestiging van de order of Aanvullende Bestelling toezendt (de “Ingangsdatum”).

2.9 Alle leveringstermijnen worden door SAVG naar beste weten vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover onder toepasselijk recht maximaal toegestaan aan partijen om dit te bepalen in de SAVGVoorwaarden,       heeft       Afnemer       geen       recht    op schadevergoeding, terugbetaling of korting als gevolg van een te late levering.

2.10 Ieder verzoek van Afnemer om het aantal Gebruikers en/of modules te wijzigen zal beschouwd worden als een Aanvullende Bestelling met toepassing van Artikel 2.6. Voor zover Afnemer enige vermindering verzoekt, zal Afnemer uitdrukkelijk aangeven welke specifieke Gebruikers en/of modules verwijderd moeten worden. Voldoet Afnemer niet aan deze verplichting tot specificatie, dan blijft Afnemer de maandelijkse vergoeding voor deze Gebruikers en/of modules verschuldigd.

2.11 Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de SAVG Dienst om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat de SAVG Dienst niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer.

Artikel 3 – Gebruiksrecht

3.1 Wanneer de SAVG Overeenkomst in werking treedt verleent SAVG aan Afnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Web Applicatie en de Documentatie gedurende de looptijd van de SAVG Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal Gebruikers, en modules zoals in de SAVG Overeenkomst zijn opgenomen, alsmede ten behoeve van eventuele Aanvullende Bestellingen die tijdens de duur van de SAVG Overeenkomst worden geplaatst.

3.2 Afnemer zal niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt door of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de SAVG Overeenkomst. Afnemer mag de Web Applicatie niet herlicentiëren of sublicentiëren, of de Web Applicatie gebruiken voor trainingen van derden, commercieel (deeltijd)gebruik, verhuur of gebruik door een servicebureau.

3.3 Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer Gebruikers dan het aantal aangegeven in de SAVG Overeenkomst. Indien geen aantal Gebruikers is aangegeven in de SAVG Overeenkomst, dan is het Afnemer slechts toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door één Gebruiker.

3.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAVG is het Afnemer niet toegestaan een SAVG Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit een SAVG Overeenkomst over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).

3.5 Voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, mag SAVG, naar eigen inzicht, aanpassingen aanbrengen in de Web Applicatie. SAVG zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie.

3.6 Afnemer stemt ermee in dat de Web Applicatie Componenten en Diensten van Derden kan bevatten waarop aanvullende licentievoorwaarden van toepassing kunnen zijn die beperkingen opleggen op het gebied van export, import en toegang. Door akkoord te gaan met deze SAVG Voorwaarden, verbindt Afnemer zich ertoe volledig te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving dat van toepassing is op het gebruik van de SAVG Diensten in de geografische regio van Afnemer.

Artikel 4 – Prijzen en betaling  

4.1 Alle door SAVG gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, heffingen en toeslagen van welke aard ook die nu of in de toekomst van overheidswege of door enige andere daartoe bevoegde instantie worden opgelegd.

4.2 Vanaf de Ingangsdatum is Afnemer aan SAVG een vergoeding verschuldigd voor de SAVG Diensten, ongeacht of Afnemer daadwerkelijk gebruik maakt van deze diensten. Dit staat los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor Overige Diensten, welke apart gefactureerd zullen worden. Aanvullende Bestellingen door Afnemer gedurende de looptijd van de SAVG Overeenkomst worden naar rato gefactureerd vanaf het moment van daadwerkelijke bevestiging en verwerking van de Aanvullende Bestelling.

4.3 Waar mogelijk zal SAVG Afnemer 1 maand vóór de ingangsdatum van de tariefswijziging informeren over een aanpassing van de tarieven via de SAVG Website. SAVG kan de vergoedingen maandelijks aanpassen. In geval die tariefswijziging leidt tot hogere tarieven en Afnemer niet instemt met de voorgestelde aanpassing kan Afnemer de SAVG Overeenkomst opzeggen conform artikel 5.2, met dien verstande dat opzegging dan ook mogelijk is per de datum van de tariefswijziging, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de aangepaste tarieven te hebben aanvaard.

4.4   SAVG behoudt zich het recht voor om per kwartaal de tarieven te indexeren met het door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde op de SAVG Diensten toepasselijke percentage. Op een prijsindexering is artikel 4.3 niet van toepassing.

4.5 Vergoedingen zullen, tenzij anders overeengekomen in de SAVG Overeenkomst uitsluitend op voorhand worden betaald (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de SAVG Overeenkomst). Eventuele andere vergoedingen betreffende de SAVG Overeenkomst (bijvoorbeeld voor Overige Diensten of training) behorende bij de SAVG Overeenkomst worden aan het einde van de maand betaald of, indien uitdrukkelijk overeengekomen met SAVG, aan het einde van het jaar. Hierdoor is het mogelijk dat Afnemer nog een laatste bedrag zal moeten betalen nadat de SAVG Overeenkomst is beëindigd. Op het moment van beëindiging van de SAVG Overeenkomst wordt elk restant van het oorspronkelijke bedrag dat nog niet door Afnemer is voldaan onmiddellijk opeisbaar door SAVG.

4.6 SAVG kan (naar eigen inzicht) Afnemer de keuze bieden uit verschillende betalingsmethoden (bijvoorbeeld credit card, iDEAL, PayPal, etc.). Voor zover SAVG een specifieke betalingsmethode aanbiedt aan Afnemer en Afnemer deze accepteert, stemt Afnemer ermee in dat aanvullende voorwaarden van SAVG of van derden van toepassing kunnen zijn op die betalingsmethode.

4.7 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Afnemer via automatische incasso en zal Afnemer aan SAVG de juiste machtiging verstrekken. Afnemer moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank die geregistreerd is bij de lokale centrale bank. Automatische incasso’s vinden maandelijks plaats. Voor zover een automatische incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling anders dan via automatische incasso is overeengekomen of indien betaling per automatische incasso niet mogelijk is, brengt SAVG een bedrag van EUR 4,95 administratiekosten in meerdering op ieder maandelijks gefactureerd bedrag.

4.8 Afnemer zal SAVG alle relevante gegevens verschaffen, waaronder maar niet beperkt tot zijn volledige naam, adres- en betalingsgegevens, en zal iedere wijziging in deze gegevens onmiddellijk aan SAVG doorgeven via de Web Applicatie.

4.9 Als Afnemer vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, of de machtiging voor automatische incasso zonder geldige reden intrekt, of als de betaling om niet aan SAVG toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal SAVG Afnemer daarvan op de hoogte stellen, waarbij SAVG zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de Web Applicatie te beperken of om de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Afnemer. Op verzoek van Afnemer kan SAVG die beperking of geblokkeerde toegang tot de Web Applicatie opheffen wanneer de openstaande bedragen, plus een extra vergoeding conform artikel 4.10, volledig zijn voldaan.

4.10 Als Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 4 niet of niet tijdig nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en dan is Afnemer rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag.

4.11 Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die SAVG heeft gemaakt doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door SAVG gemaakte (incasso) kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

4.12 SAVG is gerechtigd om per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de beoogde looptijd van de SAVG Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 –  Duur en einde van de overeenkomst 

5.1 De SAVG Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden (“Eerste Periode”). De looptijd van de SAVG Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Aanvullende Bestellingen door Afnemer. Na afloop van de looptijd van de Eerste Periode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden (“Prolongatiedatum”).

5.2 De SAVG Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Bij schriftelijke opzegging eindigt de SAVG Overeenkomst op de laatste dag van de Eerste Periode of op de laatste dag van de Prolongatiedatum. Echter vindt de opzegging plaats in de 3 maanden voorafgaand aan de laatste dag van de Eerste Periode of de laatste dag van de Prolongatiedatum, dan eindigt de SAVG Overeenkomst op de daarop volgende Prolongatiedatum. De overeenkomst loopt in deze gevallen nog een jaar door.

5.3 Onverminderd haar overige rechten en weren kan SAVG zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen opschorten en/of Afnemers toegang tot de SAVG Diensten met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval Afnemer zijn verplichtingen niet (behoorlijk) nakomt.

5.4 SAVG kan de SAVG Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van (elektronische) mededeling aan Afnemer, indien Afnemer: a) een van zijn verplichtingen op grond van de SAVG Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door SAVG, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; of b) faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, een curator wordt aangesteld, aan SAVG meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of wanneer SAVG uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ontbonden wordt, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt.

5.5 De beëindiging van de SAVG Overeenkomst ontslaat Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan SAVG verschuldigde bedragen, noch geeft dit Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. SAVG is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging.

5.6 Bij beëindiging van de SAVG Overeenkomst mag Afnemer tot op de laatste dag van de SAVG Overeenkomst al zijn Afnemergegevens downloaden. Na beëindiging van de SAVG Overeenkomst zal Afnemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van de Web Applicatie staken en geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens.

5.7 In het geval dat Afnemer het AVG OK-Vignet op haar website heeft geplaatst, moet Afnemer bij beëindiging van de SAVG Overeenkomst uiterlijk op de laatste dag van de SAVG Overeenkomst het AVG OK-Vignet van haar website(s) verwijderen, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van EUR 250 per dag of gedeelte daarvan dat Afnemer nalaat aan deze verplichting te voldoen. In het geval dat Afnemer het AVG OK-Vignet op haar website heeft geplaatst en Afnemer niet langer aan de voorwaarden van het AVG OK-Vignet voldoet moet Afnemer, na daartoe verzocht te zijn door SAVG, het AVG OK-Vignet van haar website(s) binnen 10 werkdagen verwijderen, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van EUR 250 per dag of gedeelte daarvan dat Afnemer nalaat aan deze verplichting te voldoen.

Artikel 6 –  Log-in Procedure 

6.1 Afnemer en Gebruikers krijgen toegang tot de Web Applicatie via de Log-in Procedure, uitsluitend met behulp van de Log- in Gegevens die door SAVG aan Afnemer zijn verstrekt. SAVG heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Log-In Procedure aan te passen en zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

6.2 Afnemer is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Iedere individuele Gebruiker heeft zijn eigen Log-in Gegevens en deze zijn persoonlijk voor de individuele Gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen worden aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Log-in Gegevens volstrekt geheim te houden. Afnemer is aansprakelijk voor elk gebruik van Log-in Gegevens door Afnemer, Medewerkers van Afnemer en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van de Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Afnemer. SAVG accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Gebruiksregels

7.1 Afnemer staat ervoor in dat Gebruikers gebruik maken van de Web Applicatie in overeenstemming met de SAVG Overeenkomst, de Documentatie, deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving en dat zij de SAVG Diensten niet gebruiken voor handeling(en) en/of gedrag dat SAVG blootstelt aan negatieve publiciteit. Afnemer is eindverantwoordelijke voor alle informatie die de Gebruikers in de Web Applicatie toevoegen of wijzigen.

7.2 Het is Afnemer niet toegestaan om: a) de SAVG Dienst (trachten) te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel of inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan derden; b) de SAVG Dienst (trachten) te gebruiken op een wijze die de verstrekking van de SAVG Dienst voor derden verstoort; c) toegang (trachten) te krijgen tot welk deel dan ook van de SAVG Dienst waartoe Afnemer niet gemachtigd is; d) toegang (trachten) te krijgen tot welk deel dan ook van de SAVG Dienst met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een “scrape”, “crawl” of “spider”); e) toegang te hebben tot enig virus, Trojaans paard, worm of enige andere elektronische geïnfecteerden of apparaten, of deze op te slaan, distribueren, uploaden of te verzenden; f) elke vorm van geautomatiseerde integratie te gebruiken anders dan geautomatiseerde integratie via de API’s (application programming interface) die SAVG verstrekt; g) software of andere code of script die onderdeel uitmaakt van of toegankelijk is via de SAVG Dienst of Website te reverse engineeren, decompileren, kopiëren, distribueren, verspreiden, er sublicenties op te verlenen, wijzigen, vertalen, scannen, aanpassen of op enige andere wijze te wijzigen en/of reproduceren; en/of h) directe of indirecte verstoring (trachten) toe te brengen aan het functioneren van de infrastructuur van SAVG of van derden of enig deel daarvan of verbindingen daartussen.

7.3 Onverminderd het voorgaande zal Afnemer zich onthouden van het gebruik van de SAVG Diensten voor het verspreiden van spam of het faciliteren van spam (inclusief maar niet beperkt tot het open hebben staan van SMTP relays en/of proxies, het open hebben staan van proxies, het hosten of mogelijk maken van hosten van websites die adverteren via ongevraagde berichten en het verlenen van DNS diensten voor  dergelijke  websites). Bij Afnemer ligt de  bewijslast om aan te tonen dat door de geadresseerde van tevoren toestemming was verleend in geval van grote hoeveelheden communicatie die is verzonden door of namens Afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verspreiding van spam. Onder schade wordt onder meer verstaan: de vergoeding voor de door SAVG bestede tijd aan het verwijderen van IP-adressen van SAVG en andere klanten van SAVG die, als gevolg van de spam, zijn toegevoegd van de zwarte lijsten van spamfilters, alsmede de kosten in verband met het behandelen van klachten over de door Afnemer verspreide spam. 

7.4 SAVG verleent de SAVG Diensten op basis van haar beleid inzake redelijk gebruik. Dat wil zeggen dat SAVG in principe geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van het gebruik door Afnemer van de SAVG Diensten, anders dan bedoeld deze voorwaarden. SAVG biedt de SAVG Diensten aan voor een hoeveelheid informatie die door haar is opgeslagen en de omvang van datatransport die zij realiseert, zoals gemiddeld verwacht kan worden in een midden- of kleinbedrijf. SAVG behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen in geval van excessief gebruik, dat wil zeggen gebruik dat in belangrijke mate het gemiddelde gebruik van een Afnemer overschrijdt. Afnemer dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde excessieve belasting te beëindigen na de eerste kennisgeving door SAVG. SAVG heeft het recht de SAVG Diensten op te schorten in geval van (vermoede) blijvende excessieve belasting. SAVG kan Afnemer de kosten in rekening brengen in verband met deze excessieve belasting tegen de dan geldende prijzen en tarieven. Onder excessieve belasting wordt ook verstaan: excessief hoog gebruik van verwerking, geheugen, netwerk, schijf en opslagcapaciteit, evenals excessief gebruik van ondersteunende diensten en beheerdiensten.

7.5 Indien Afnemer en SAVG in de SAVG Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde mutaties of invoer, al dan niet voor een bepaalde periode, mag SAVG in geval van overschrijding van dat aantal de kosten van overschreden aantallen bij Afnemer in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief per overschreden hoeveelheid en/of omvang. Afnemer komt hierbij overeen dat SAVG toegang mag krijgen tot de Gegevens van Afnemer om het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde mutaties en gegevens te rapporteren, uitsluitend om te bepalen of de door partijen overeengekomen hoeveelheid en/of omvang is overschreden. De bescheiden van SAVG geven daarbij doorslaggevend bewijs, behoudens tegenbewijs.

7.6 Mocht Afnemer op enig moment ontdekken dat hij in de netwerklagen van SAVG kan komen, dan moet hij dit onmiddellijk aan SAVG melden.

7.7 Afnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbindingen benodigd voor het gebruik van de SAVG Diensten. Afnemer garandeert dat de door hem ten behoeve van de SAVG Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om zijn apparatuur, software, Log-In Gegevens en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

7.8 In het geval dat SAVG, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van SAVG’s infrastructuur en/of de dienstverlening aan SAVG’s Afnemers in gevaar is door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, virusinfecties, denial of service attacks, port scans, hacking, spam van of wegens Afnemer, of anderszins, kan SAVG instructies geven die door Afnemer onmiddellijk moeten worden opgevolgd, en heeft SAVG het recht om de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat. Indien Afnemer de instructies niet onmiddellijk opvolgt is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.

7.9 SAVG kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Afnemer de AVG-OK vignet voorwaarden van de SAVG Overeenkomst naleeft, waaronder maar niet uitsluitend de voorwaarden welke van toepassing zijn op het AVG-OK vignet, op voorwaarde dat deze controle en/of inspectie    tijdens    de    gebruikelijke    kantooruren   wordt uitgevoerd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van Afnemer hierdoor niet onredelijk worden belemmerd. Deze controle zal worden uitgevoerd door een door SAVG geselecteerde en ingeschakelde deskundige. Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te verlenen die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn of haar controle/inspectie naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn of haar bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de SAVG Overeenkomst, maar de deskundige verstrekt SAVG in geen enkel geval andere informatie dan die hem of haar bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van SAVG, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de SAVG Overeenkomst niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

7.10 Voor elk (vermoedelijk) misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de Web Applicatie, het AVG-OK vignet of andere schending van de bepalingen van de SAVG Overeenkomst, kan SAVG naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang: a) Afnemer sommeren om alle beledigende gegevens tijdelijk of blijvend te verwijderen uit apparatuur, systemen en/of (in geval van hosting) van de servers van Afnemer; en/of b) de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie of het gebruik van de Web Applicatie tijdelijk of blijvend beperken of blokkeren; c) haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten; d) Afnemer sommeren het voeren van het AVG-OK vignet onmiddellijk te staken e) de SAVG Overeenkomst beëindigen; dit alles onverminderd de verplichting van Afnemer om de resterende vergoedingen te betalen en zonder dat SAVG verplicht is om Afnemer enige schadevergoeding of andere compensatie te betalen.

    7.11            Indien overeengekomen in de SAVG Overeenkomst kan Afnemer gebruik maken van de Dekking Juridische Hulp. De Dekking juridische hulp ziet uitsluitend op inhoudelijke advisering en ondersteuning bij het melden van een (vermeende) datalek aan de autoriteit persoonsgegevens. De Dekking Juridische Hulp is op maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur voor Afnemer bereikbaar en zal niet beschikbaar zijn tijdens officiële feestdagen en/of tijdens overmacht situaties zoals telefoon,- computer,- of netwerkstoringen. SAVG is gerechtigd voorgenoemde tijden te wijzigen. Indien Afnemer een verzoek om Dekking Juridische Hulp indient, zal er in beginsel uiterlijk binnen 24 uur gereageerd worden. Een beroep op de Dekking Juridische Hulp kan slechts worden gedaan ten aanzien van de Afnemer zelf, en niet ten aanzien van derden. 

Artikel 8 – Beschikbaarheid

8.1 SAVG zal doen wat commercieel redelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie te verzekeren. De toepasselijkheid van enige service level agreement moet uitdrukkelijk worden overeengekomen.

8.2 Niettegenstaande artikel 8.1 mag SAVG, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Web Applicatie (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik daarvan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is: a) om preventief of regulier onderhouds- of upgrade werkzaamheden uit te voeren; b) in geval van een (vermoeden van) beveiligingsinbreuk; en/of c) in geval van een ander noodgeval; dit alles zonder dat Afnemer het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van SAVG. SAVG zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit commercieel haalbaar is, Afnemer tijdig te informeren.

Artikel 9 – Ondersteuning

9.1 Voor de duur van de SAVG Overeenkomst heeft Afnemer recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de SAVG Diensten. Alleen een Gebruiker mag om ondersteuning verzoeken, welke het recht omvat op het raadplegen van Documentatie en om vragen in te dienen via de Web Applicatie of via een chatfunctionaliteit die door SAVG wordt aangeboden. Pas nadat deze opties voor ondersteuning vergeefs zijn gebruikt, en in overeenstemming met het soort SAVG Overeenkomst van Afnemer, heeft Afnemer recht op telefonische ondersteuning, welke beschikbaar zal zijn voor Afnemer op Werkdagen van 09:00 tot 17:00. Afnemer stemt ermee in dat in het kader van het leveren van ondersteuning SAVG gerechtigd is de gegevens van Afnemer in te zien.

9.2 Ondersteuning omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; b) structureel werk zoals juridische vraagstukken en koppelingen met software van derden; c) ondersteuning op locatie; d) het op verzoek van  Afnemer  uitbreiden  van  de  functionaliteit van de Web Applicatie;  e)  het  converteren  van  bestanden  en/of  het importeren van back-up bestanden; f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van SAVG; g) configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de SAVG Overeenkomst omschreven diensten; h) ondersteuning voor besturings- en andere software van andere producenten dan SAVG, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart of verbindingen van derden naar websites van derden; i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding; l) support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet wordt ondersteund.

9.3 Afnemer kan SAVG verzoeken om werkzaamheden te verrichten in verband met de in 9.2 a) tot en met l) genoemde onderwerpen, bijvoorbeeld door middel van Overige Diensten zoals genoemd in artikel 10. Alle door SAVG uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 4 en tegen de op dat moment bij SAVG geldende prijzen.

Artikel 10 – Overige Diensten 

10.1 Afnemer zal Overige Diensten aanvragen via de Web Applicatie dan wel telefonisch of schriftelijk. In overleg met Afnemer zal SAVG de levering van de Overige Diensten inplannen, daarbij voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening houdend met de door Afnemer gewenste planning. SAVG zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Overige Diensten uit te voeren volgens de overeengekomen planning.

10.2 Afnemer kan een order voor Overige Diensten tot 14 (veertien) Werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Overige Diensten annuleren, of SAVG verzoeken om een nieuwe aanvangsdatum te bepalen. Indien Afnemer de Overige Diensten na deze datum annuleert of uitstelt heeft SAVG het recht om de vergoeding voor de geplande Overige Diensten bij de Afnemer in rekening te brengen.

10.3 SAVG is gerechtigd de Medewerker die de Overige Diensten uitvoert te vervangen en/ of de uitvoering van de Overige Diensten uit te besteden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer.

10.4 Overige Diensten worden op Werkdagen van 09.00 tot 17.00 uitgevoerd en worden bij levering aan Afnemer in rekening gebracht.

10.5 Afnemer is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden indien Overige Diensten worden uitgevoerd op het terrein van Afnemer. Afnemer vrijwaart SAVG tegen alle vorderingen van Medewerkers van SAVG en/of derden als gevolg van een gebrek hieraan.

10.6 Niettegenstaande hetgeen omschreven in artikel 16 van deze SAVG Voorwaarden verstrekt SAVG ten aanzien van Overige Diensten van derden, dan wel ander soortige diensten, welke worden aangeboden op de Webapplicatie van SAVG dan wel via SAVG, geen enkele garantie met betrekking tot die (Consultancy)Diensten en aanvaardt SAVG geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik door Afnemer van deze (Consultancy)Diensten van Derden.

Artikel 11 – Collectieven  

11.1 Behoudens andersluidende bepaling in artikel 3.1 en 3.3, mogen Collectieven de Web Applicatie aanschaffen ten behoeve van hun leden.  

11.2 Het Collectief blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens SAVG voor de toegang tot en/of gebruik van de Web Applicatie door zijn leden / aangeslotene, in het bijzonder in verband met de gebruiksregels als bepaald in artikel 7. Voorafgaand aan de toegang tot of gebruik van de Web Applicatie door de leden zal het Collectief het lid /de  aangeslotene vertrouwd maken met en doen instemmen met deze gebruiksregels en algemene voorwaarden en andere door SAVG gestelde eisen in relatie tot de toegang tot en/of het gebruik van de Web Applicatie door de Gebruiker.

11.3 Het Collectief kan een e-mail aan zijn leden zenden, waarin een uitnodiging is opgenomen voor zijn leden / aangeslotene om een SAVG Overeenkomst te sluiten met SAVG en waarbij  het Collectief de mogelijkheid heeft om als factuurdebiteur op te treden namens zijn leden / aangeslotene. Het Collectief garandeert dat het alle autorisaties heeft ontvangen van zijn leden / aangeslotene om als factuurdebiteur op te treden en het Collectief zal op eerste verzoek van SAVG de volmacht daarvoor tonen. Het Collectief blijft, naast het lid / aangeslotene, hoofdelijk aansprakelijk jegens SAVG voor naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de SAVG Overeenkomst en/of SAVG Voorwaarden.

11.4 Het Collectief draagt er zorg voor dat hij gerechtigd is de persoonsgegevens van zijn leden / aangeslotene te verwerken (conform de toepasselijke privacywetgeving). Op het eerste verzoek van SAVG zal het Collectief aantonen dat hij voldoet aan alle door SAVG gestelde eisen voor Collectieven. Of het Collectief aan deze eisen voldoet en of het Collectief eventueel recht heeft op bepaalde voordelige regelingen, staat geheel ter beoordeling van SAVG.

11.5 Het Collectief vrijwaart SAVG voor alle vorderingen van derden met betrekking tot de SAVG Overeenkomst tussen SAVG en het Collectief en/of met betrekking tot de door het Collectief in het kader van de SAVG Overeenkomst verwerkte gegevens in verband met een schending van de wet- of regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Artikel 12 – Afnemergegevens 

12.1 Afnemer blijft te allen tijde de eigenaar van de Afnemergegevens en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Afnemergegevens. De naleving door Afnemer van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in ieder rechtsgebied waar Afnemer de Web Applicatie gebruikt of Afnemergegevens verzendt door middel van de Web Applicatie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer. SAVG is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde gegevens binnen de Web Applicatie.

12.2 SAVG garandeert dat de Afnemergegevens, inclusief het AVG-OK vignet en eventuele voor de Afnemer gegenereerde en gehoste privacy documentatie,  voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, schade of vernietiging; SAVG kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. SAVG maakt voortdurend back- ups van Afnemergegevens, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. SAVG kan deze back-up niet rechtstreeks aan Afnemer verstrekken. Daarom adviseert SAVG Afnemer om zo vaak als passend is een back-up te maken van alle gegevens die worden ingevoerd via de Web Applicatie (bijvoorbeeld voor de jaarafsluiting en/of wezenlijke wijzigingen in de Afnemergegevens), om in staat te zijn deze gegevens te herstellen met minimale invloed op haar bedrijfsvoering. Deze back-ups dienen buiten de (omgeving van de) Web Applicatie te worden opgeslagen. SAVG is niet aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg-) schade of gederfde winst van Afnemer.

Artikel 13 – Persoonsgegevens en privacy

13.1 Afnemer   stemt   ermee   in   dat   het   Privacybeleid   zoals gepubliceerd op de Website https://www.avg-support.nl/privacyverklaring, van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer door SAVG indien daarvan sprake is. Afnemer stemt hierbij uitdrukkelijk in met het Privacybeleid. SAVG heeft het recht om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en SAVG zal over de wijzigingen communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om het Privacybeleid opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door Afnemer van de SAVG Dienst(en) na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door Afnemer van het herziene Privacybeleid.

13.2 Met betrekking tot gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie zal Afnemer: a) garanderen dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes; b) voldoen aan al zijn verplichtingen als de verantwoordelijke en/of als bewerker van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen wiens gegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun gegevens als gevolg van het gebruik door Afnemer van de SAVG Dienst; c) garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de Web Applicatie, en SAVG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en d) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de Afnemergegevens behandelen.

13.3 Afnemer dient SAVG te vrijwaren tegen elke vordering en elke aanspraak van derden, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vorderingen tot het betalen van schade, kosten en boetes, verband houdende met de verwerking en/of de opslag en/of het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de SAVG Overeenkomst.

13.4 SAVG zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie en tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

13.5 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de SAVG Overeenkomst of in het Privacybeleid, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om SAVG in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de SAVG Overeenkomst, zal SAVG geen gegevens inzien die Afnemer via de Web Applicatie bij SAVG heeft geplaatst, en zij stelt geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van Dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van SAVG), tenzij SAVG hiertoe op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of door een overheidsinstantie verplicht is. SAVG heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enig andere persoon identificeren. SAVG kan deze gegevens gebruiken om: a) SAVG te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten de SAVG Diensten gebruiken; b) haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de SAVG Diensten; c) verbetering van bedrijfsproductiviteit, onder meer door het creëren van nuttige zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens waardoor de Afnemer haar business prestaties kan benchmarken ten opzichte van dergelijke geaggregeerde gegevens; en d) SAVG Diensten anderszins te verbeteren.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Geen der partijen zal van de andere partij ontvangen Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie openbaar is gemaakt en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om die partij in staat te stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn rechten uit te oefenen. Dit houdt ook in dat SAVG Vertrouwelijke Informatie van Afnemer mag verstrekken aan de bestuurders, werknemers, agenten, onderaannemers en adviseurs van Afnemer.

14.2 Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen en zij staan er voor in dat hun Medewerkers en ingeschakelde derden deze nakomen.

14.3 De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover de Vertrouwelijke Informatie: a) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaarmakende partij werden verkregen; b) onafhankelijk door de ontvangende partij waren ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende partij; c) algemeen bekend of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; d) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden; of e) openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken.

 Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten 

15.1 Alle (al dan niet geregistreerde) auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten, rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Website, Web Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van SAVG of diens licentiegever(s). Geen van de in de SAVG Overeenkomst of de SAVG Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een (gedeeltelijke) overdracht van die rechten aan Afnemer.

15.2 Het is Afnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van SAVG op of in de Website, Web Applicatie of Documentatie (gedeeltelijk) te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Afnemer mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam van SAVG of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, in welk rechtsgebied ook, waar ook ter wereld. Elk gebruik van de merken en andere intellectueel eigendom van SAVG en alle goodwill die voortvloeit uit dat gebruik komt ten goede aan SAVG.

15.3 SAVG zal Afnemer verdedigen tegen elk rechtsgeding dat tegen Afnemer wordt ingesteld, voor zover dit is gebaseerd op een vordering dat de Web Applicatie gebruikt in overeenstemming met de SAVG Overeenkomst, de SAVG Voorwaarden en de Documentatie, inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of bedrijfsgeheim van derden dat geldig en afdwingbaar is in het rechtsgebied dat van toepassing is op de SAVG Overeenkomst gesloten tussen SAVG en Afnemer. SAVG vrijwaart Afnemer tegen alle definitief door een rechter toegewezen aansprakelijkheid voor kosten of schadevergoeding als gevolg van een dergelijke vordering of voortvloeiende uit de schikking daarvan, op voorwaarde dat Afnemer: a) SAVG onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke rechtsvordering (en alle voorafgaande vorderingen in verband met dit rechtsgeding) wanneer deze hem bekend zijn; b) de rechtsvordering de rechten van een derde betreft in een land die partij is bij de Berner Conventie; c) volledig meewerkt met SAVG op elke redelijke wijze op kosten van SAVG om het verweer tegen en de schikking van een dergelijk rechtsgeding mogelijk te maken; d) SAVG toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en daarover te onderhandelen.

15.4 Als aan Afnemer een gerechtelijk verbod op het gebruik van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling zoals bedoeld in artikel 15.3 of, naar het oordeel van SAVG, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft SAVG het recht om naar eigen inzicht en voor eigen rekening: a) voor Afnemer het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze SAVG Online Voorwaarden; b) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of indien de voorgaande opties (a) en (b) niet redelijkerwijs haalbaar zijn – naar het oordeel van SAVG, c) de SAVG Overeenkomst, evenals de in de SAVG Overeenkomst toegekende rechten met betrekking tot de inbreukmakende Web Applicatie, te beëindigen.

15.5 Onverminderd de bepalingen in artikel 15.3 is SAVG niet aansprakelijk jegens Afnemer voor zover een vordering gebaseerd is op: a) gebruik van de Web Applicatie in samenhang met niet door SAVG geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; b) onjuist of onbevoegd gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; c) gebruik van de Web Applicatie door of namens Afnemer in strijd met de SAVG Overeenkomst, de SAVG Voorwaarden en de Documentatie; d) een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan SAVG is doorgevoerd; of e) het naleven van uitdrukkelijke instructies van Afnemer door SAVG. Afnemer zal SAVG vrijwaren, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor vorderingen die rechtstreeks tegen SAVG worden ingesteld zoals omschreven in lid a tot en met e) van artikel 15.5.

15.6 Afnemer aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van SAVG voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in artikel 15 en artikel 17. SAVG heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Website, Web Applicatie en de Documentatie. Afnemer mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen.

15.7 Onverminderd de bepalingen in artikel 15.3 is SAVG niet aansprakelijk jegens Afnemer voor zover een vordering gebaseerd is op: a) gebruik van de Web Applicatie in samenhang met niet door SAVG geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; b) onjuist of onbevoegd gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; c) gebruik van de Web Applicatie door of namens Afnemer in strijd met de SAVG Overeenkomst, de SAVG Voorwaarden en de Documentatie; d) een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan SAVG is doorgevoerd; of e) het naleven van uitdrukkelijke instructies van Afnemer door SAVG. Afnemer zal SAVG vrijwaren, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor vorderingen die rechtstreeks tegen SAVG worden ingesteld zoals omschreven in lid a tot en met e) van artikel 15.5.

15.8 Afnemer aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van SAVG voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in artikel 15 en artikel 17. SAVG heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Website, Web Applicatie en de Documentatie. Afnemer mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen.

Artikel 16 – Softwarecomponenten en diensten door derden 

16.1 Afnemer erkent dat de Web Applicatie Componenten van Derden kan bevatten, en dat in verband met het gebruik door Afnemer van die Componenten van Derden de aanvullende voorwaarden van toepassing zullen zijn op het gebruik door Afnemer van de Web Applicatie. Eventuele Componenten van Derden die zijn ingebed in de Web Applicatie of aan Afnemer in sublicentie zijn gegeven worden door SAVG aan Afnemer in licentie gegeven in de huidige staat (“as is”). Met uitzondering van uitdrukkelijk en rechtstreeks aan Afnemer gegeven garanties door de derde- licentiegever volgens de (eventuele) voorwaarden van die derde, verstrekt SAVG geen enkele andere garantie met betrekking tot die Componenten van Derden, en aanvaardt SAVG geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik door Afnemer van deze Componenten van Derden.

16.2 Afnemer erkent dat het gebruik door Afnemer van Diensten van Derden gebonden is aan de voorwaarden van de derde, en Afnemer stemt daarmee in. In het geval Afnemergegevens toegankelijk zijn, worden uitgewisseld of opgeslagen is dit uitsluitend mogelijk op grond van machtiging door Afnemer. Door ervoor te kiezen om een derde (website) of een Dienst van Derden en/ of de Web Applicatie toegang te geven tot Afnemergegevens in de Web Applicatie en/ of vanaf een derde (website), stemt Afnemer in met het gebruik van zijn Afnemergegevens in het kader van de beschreven functionaliteit. Deze omschrijving kan zijn opgenomen in een aanvullende disclaimer, een introductietekst, een pop-up “klik en accepteer”-scherm, of een andere aanverwante beschrijving in de Web Applicatie of op de derde (website). Afnemer erkent dat SAVG: a) niet verplicht is toegang aan te bieden tot Diensten van Derden; b) geen controle heeft over Diensten van Derden; c) geen eigenschappen of kwaliteiten van de Diensten van Derden garandeert; d) niet garandeert dat de Diensten van Derden ononderbroken of permanent beschikbaar zullen zijn; en e) de toegang tot en het gebruik van de Diensten van Derden kan opschorten of beëindigen, zoals mogelijk is in verband met zijn gebruik van de Web Applicatie, naar keuze van SAVG en zonder dat Afnemer recht heeft op enige terugbetaling, creditering of andere vergoeding. In geval Diensten van Derden gratis worden verstrekt, kan dit naar het inzicht van SAVG worden gewijzigd. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid 

17.1 Het is niet de bedoeling van SAVG haar aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid op welke wijze dan ook te beperken of uit te sluiten, noch voor enige andere zaak, vordering of aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.

17.2 Met inachtneming van artikel 17.1 is de totale aansprakelijkheid van SAVG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de SAVG Overeenkomst of op welke rechtsgrond ook, inclusief elke niet-nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van directe schade (zoals gedefinieerd in artikel 6:96 BW) tot aan een bedrag van 50% van alle gefactureerde bedragen in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. De totale aansprakelijkheid van SAVG voor directe schade, op welke rechtsgrond ook, zal echter nooit meer bedragen dan EUR 10.000 (tienduizend euro). In alle gevallen geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één enkele gebeurtenis wordt aangemerkt ten aanzien van deze beperkingen.

17.3 Met inachtneming van artikel 17.1 is SAVG nimmer aansprakelijk voor: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, verminking of verlies van (het gebruik van) data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan SAVG voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met de inschakeling van door Afnemer aan SAVG voorgeschreven leveranciers, of enige andere vorm van indirecte, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als SAVG in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade of op de hoogte was van de kans op (het ontstaan van) die schade. 

17.4 SAVG is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer: a) die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie; b) in verband met het (niet) functioneren van software van Afnemer of van derden (inclusief Componenten van Derden en Diensten van Derden), van de apparatuur van Afnemer, SAVG of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, SAVG of derden; en/of c) in verband met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van Afnemergegevens of andere gegevens die via de Web Applicatie bij SAVG worden geplaatst. Afnemer aanvaardt dat de Web Applicatie nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle Onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.

17.5 Behoudens voor zover bepaald in artikel 15 is het niet de bedoeling dat cliënten, potentiële cliënten, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en (onder-)aannemers van Afnemer worden aangemerkt als derden-begunstigden onder deze SAVG Overeenkomst en dat zij partij worden bij de SAVG Overeenkomst; voor zover nodig komen partijen overeen dat artikel 6:254 lid 1 BW niet van toepassing is. Afnemer stemt ermee in om SAVG, zijn Medewerkers, vertegenwoordigers en/of (onder-)aannemers en agenten die zijn ingeschakeld voor de nakoming van de verplichtingen van SAVG volledig te vrijwaren tegen aanspraken van derden.

17.6 De aansprakelijkheid van SAVG ontstaat in alle gevallen slechts pas nadat Afnemer SAVG onmiddellijk en deugdelijk elektronisch in gebreke heeft gesteld, waarbij Afnemer SAVG een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) dient te geven om de toerekenbare niet-nakoming te herstellen, en nakoming ook binnen die termijn uitblijft. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  tekortkoming bevatten, zodat SAVG in staat is adequaat te reageren.  

17.7 In het geval dat SAVG tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, vervallen de eventuele rechten van Afnemer op schadevergoeding indien Afnemer geen maatregelen neemt om: a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of c) als Afnemer nalaat SAVG zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien.

17.8 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen van aansprakelijkheid van SAVG gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan SAVG zich bij de uitvoering van de SAVG Overeenkomst bedient.

17.9 Afnemer erkent dat de door of namens SAVG via de Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie, inclusief het AVG-OK vignet en voor Afnemer gehoste verwerkingsregisters en privacy policies, zonder garanties wordt verstrekt en zonder dat Afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen. SAVG neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de Website en/of Web Applicatie verstrekte informatie, inclusief het AVG-OK vignet en voor Afnemer gehoste verwerkingsregisters en privacy policies , echter kan SAVG niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via de Website en/of  Web Applicatie is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en Afnemer kan hier verder geen rechten aan ontlenen.2. De inhoud van de Website en/of Web Applicatie kan Afnemer gebruiken om een beter beeld te krijgen van de privacyregeling (AVG) en kan helpen bij het vormgeven en tenuitvoerleggen van de privacy documentatie van Afnemer, maar kan niet worden opgevat als concreet juridisch advies. Het gebruik van de Website en/of Web Applicatie is voor risico en rekening van Afnemer. SAVG is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website inclusief het AVG-OK vignet en voor Afnemer gehoste verwerkingsregisters en privacy policies, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. 

17.10 SAVG verstrekt geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de SAVG Diensten, inclusief het AVG-OK vignet en voor Afnemer gehoste verwerkingsregisters en privacy policies, anders dan die uitdrukkelijk in de SAVG Overeenkomst zijn opgenomen. SAVG wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (inclusief maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het geen inbreuk maken op andere rechten) met betrekking tot de SAVG Diensten). 

Artikel 18 – Overmacht 

18.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van SAVG te wijten omstandigheid die maakt dat het voor SAVG onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verplichtingen of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen.

18.2 In geval van overmacht is SAVG gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden, is elk der partijen bevoegd de SAVG Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat SAVG steeds recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding indien zij haar verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen.

Artikel 19 – Diversen

19.1 SAVG kan de nakoming van zijn rechten en/of verplichtingen op grond van de SAVG Overeenkomst sublicentiëren, overdragen, vernieuwen, opdragen, uitbesteden of onderaanbesteden.

19.2 Mocht enige bepaling uit de SAVG Overeenkomst of deze SAVG Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan blijven de SAVG Overeenkomst of de SAVG Voorwaarden volledig van kracht en zal die bepaling worden

19.3 Vertraging of verzuim door SAVG om ten opzichte van de Afnemer enig recht op grond van de SAVG Overeenkomst of de SAVG Voorwaarden geldend te maken, zal geen afstand van recht inhouden.

19.4 De SAVG Overeenkomst omvat de volledige afspraak tussen partijen en vervangt alle eerdere en/of gelijktijdige schriftelijke en mondelinge onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan, waaronder specifiek reclame of verkoopmateriaal van SAVG.

19.5 Eventuele communicatie tussen SAVG en Afnemer kan elektronisch plaatsvinden. De versie van de communicatie in kwestie zoals bewaard door SAVG wordt beschouwd als bewijs daarvan, tenzij Afnemer anderszins bewijst. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings-en/of toegankelijkheidsproblemen komt dit voor risico van Afnemer, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

19.6 Naast het bepaalde in artikel 2.6 en artikel 4.3 kan de SAVG Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een expliciete overeenkomst tussen Afnemer en SAVG.

Artikel 20 –  Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

20.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de SAVG Overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van SAVG om een geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

20.3 De kosten die verband houden met gerechtelijke procedures, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door SAVG gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders en vertalers, zijn integraal voor rekening van Afnemer indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.